احداث دیوارهای برگشتی و کوله پل تقاطع جاده سدین با راه آهن نظامیه–میاندشت
مشاور : ‌ مهندسین مشاور هراز راه
محل اجرا : ‌ خوزستان - اهواز- جاده سدین
سال ساخت : ‌ 1384
دسته‌ها:
راه آهنرمپ و کوله پل

پروژه‌های مرتبط

فهرست