مشاور : ‌ مهندسین مشاورهراز راه
محل اجرا : ‌ ماهشهر– محور ماهشهر به سربندر– تقاطع فرودگاه
سال ساخت : ‌ 1384
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراهسازیرمپ و کوله پلژئوگرید خاکیفرودگاه

پروژه‌های مرتبط