کوله پل مسلح ژئوگریدی – راه آهن اصفهان شیراز
مشاور : ‌ شرکت هراز راه
پیمانکار : ‌ گروه استراتوس
محل اجرا : ‌ اصفهان - شیراز
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 88
دسته‌ها:
راه آهنرمپ و کوله پلژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط