امروزه استفاده از انرژی‌های فسیلی و انتقال آن به پهنه وسیع جغرافیایی کشور عزیزمان ایران و دیگر مناطق جهان امری بسیار مهم است. به منظور اجرای خطوط لوله نفت و گاز، عبور از مناطق مختلف جغرافیایی که دارای عوارض متعدد طبیعی و مصنوعی است، با در نظر گرفتن استانداردهای لازم این صنعت و کمترین هزینه همواره از چالش‌های مهم پیش روی مهندسین بوده است.

 اما در پروژه‌های مرتبط با انتقال از طریق خطوط لوله چالشهایی پیش روی مهندسین وجود دارد. مشکلاتی از قبیل رانش و حرکت ترانشه‌ها، وجود بسترهای سست، تخریب مسیر خطوط لوله، جداسازی خاک بستر و … که ژئوپارسیان برای این مسائل راه حل‌هایی دارد: