تعاریف مختلفی در خصوص بحران ارائه شده است که برخی از این تعارف عبارتند از:

  1. هر واقعه‌ای که باعث شود یک سازمان از نظم خود خارج شده و منافع آشکار و پنهان آن به مخاطره بیفتد، بحران نامیده می‌شود
  2. نقطه اوج یک کشمکش است.
  3. بحران یک واقعه است که تابحال سابقه نداشته و یک مرتبه اتفاق می‌افتد و افراد فرصت کافی ندارند و وقت بسیار تنگ است.

تعریف مدیریت بحران

مدیریت بحران فرآیندی است برای پیشگیری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع برای انجام این فرآیند باید بدترین وضعیت‌ها را برنامه‌ریزی و سپس روش‌هایی را برای اداره و حل آن جستجو کرد. در مدیریت بحران با مشاهده و تجزیه و تحلیل بحران به صورت یکیارچه، هماهنگ و با استفاده از ابزار‌های موجود تلاش می‌شود تا از وقوع آسییب‌ها پیشیگیری نمود و در صورت بروز، در جهت کاهش آثار و تبعات ناگوار ایجاد شده، امکانات مورد نیاز و پیش‌بینی شده را بکار گرفت و به منظور امداد‌رسانی و بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی کوشش نمود.

منابع: منیره صیوری. 1396. بحران و مدیریت بحران