اجرای روکش آسفالتی محور سرچم – اردبیل
مشاور : ‌ شرکت مهندسین پاسیلو
پیمانکار : ‌ شرکت ساز آب کیان باد
محل اجرا : ‌ محور سرچم - اردبیل
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوکامپوزیت آسفالتی
سال ساخت : ‌ 1395
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتژئوکامپوزیت آسفالتی

پروژه‌های مرتبط