بهسازی و اجرای روکش آسفالتی محور بردسیر - سیرجان
مشاور : ‌ مهندسین مشاور فراشارآسیا
پیمانکار : ‌ شرکت ناودیس راه
محل اجرا : ‌ استان کرمان – بردسیر به سمت سیرجان
سال ساخت : ‌ 1385
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازی

پروژه‌های مرتبط

بهسازی و اجرای روکش آسفالتی بخشی از آزادراه تهران – قم حدفاصل میدان جهاد تا حسن آباد

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران
محل اجرا : استان تهران
سال ساخت : 1385
مشاور : شرکت مهندسین مشاور هرازراه، شرکت مهندسین مشاور راه آهن راه
پیمانکار : شرکت آسفالت شهریار، ماهان راه، ایران رهرو
دسته‌ها: تقویت روکش آسفالت, راهسازی
فهرست