بهسازی و اجرای روکش آسفالتی محور بردسیر - سیرجان
مشاور : ‌ مهندسین مشاور فراشارآسیا
پیمانکار : ‌ شرکت ناودیس راه
محل اجرا : ‌ استان کرمان – بردسیر به سمت سیرجان
سال ساخت : ‌ 1385
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازی

پروژه‌های مرتبط