اجرای ژئوگرید به منظور تقویت خاک بستر کنار گذر حلقوی می‌بد-اردکان

احداث راه‌ها بر روی بستر سست از دیرباز یک از معضلات مهندسین راهساز بوده است. با توجه به پایین آمدن ناگهانی سطح آب زیرزمینی در محور مذکور وجود ترک‌هایی با عمق بیش از 30 متر امکان احداث جاده را در این شریان حیاتی ناممکن می‌نمود. از این رو با طراحی خاکریز مسلح شده با ژئوگرید و ژئوتکستایل معضل موجود مرتفع گردیده و نتایج کاملاً رضایتبخش بوده است.

دسته‌ها:
تقویت بسترراهسازی

پروژه‌های مرتبط