دیوار خاک مسلح اتوبان همت - آزادگان
مشاور : ‌ مهندسین مشاور یکم
پیمانکار : ‌ شرکت بزرگراه
محل اجرا : ‌ استان تهران –منطقه 22
سال ساخت : ‌ 93
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراهسازی

پروژه‌های مرتبط