مشاور : ‌ مهندسین مشاور پاسار
محل اجرا : ‌ استان تهران –اسلامشهر–پل تقاطع راه آهن–پل آپرین
سال ساخت : ‌ 1388
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراه آهنرمپ و کوله پلژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارهای برگشتی و کوله پل داکت بنزین آزاد راه اهواز – بندر امام

کارفرما: شرکت ساخت و بهره برداری آزاد راه اهواز بندر امام
محل اجرا : استان خوزستان–اهواز–ابتدای جاده ماهشهر
سال ساخت : 1384
مشاور : مهندسین مشاورهراز راه
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راهسازی, رمپ و کوله پل