مشاور : ‌ مهندسین مشاور پاسار
محل اجرا : ‌ استان تهران –اسلامشهر–پل تقاطع راه آهن–پل آپرین
سال ساخت : ‌ 1388
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراه آهنرمپ و کوله پلژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط