اجراي روكش آسفالتی فرودگاه همدان
پیمانکار : ‌ شرکت آدیش ابنیه
محل اجرا : ‌ باند فرودگاه همدان
سال ساخت : ‌ 1386
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتفرودگاه

پروژه‌های مرتبط