اجراي روكش آسفالتی فرودگاه همدان
پیمانکار : ‌ شرکت آدیش ابنیه
محل اجرا : ‌ باند فرودگاه همدان
سال ساخت : ‌ 1386
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتفرودگاه

پروژه‌های مرتبط

بهسازی و اجرای روکش آسفالتی بخشی از آزادراه تهران – قم حدفاصل میدان جهاد تا حسن آباد

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران
محل اجرا : استان تهران
سال ساخت : 1385
مشاور : شرکت مهندسین مشاور هرازراه، شرکت مهندسین مشاور راه آهن راه
پیمانکار : شرکت آسفالت شهریار، ماهان راه، ایران رهرو
دسته‌ها: تقویت روکش آسفالت, راهسازی