مشاور : ‌ مهندسین مشاور هراز راه
پیمانکار : ‌ شرکت جهاد نصر استان یزد
محل اجرا : ‌ استان مازندران – تقاطع فرودگاه
سال ساخت : ‌ 1387
دسته‌ها:
دیوار حائلراهسازیرمپ و کوله پلژئوگرید خاکیفرودگاه

پروژه‌های مرتبط

فهرست