مشاور : ‌ مهندسین مشاورهراز راه
محل اجرا : ‌ استان خوزستان–اهواز–ابتدای جاده ماهشهر
سال ساخت : ‌ 1384
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراهسازیرمپ و کوله پل

پروژه‌های مرتبط