احداث ديوارحائل ژئوگريدي –تعريض جاده هراز تيزي آبعلي فاز 2
مشاور : ‌ EPC
پیمانکار : ‌ شركت لیان آرمان راه
محل اجرا : ‌ استان تهران–منطقه هراز
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 1387
دسته‌ها:
تعریض جادهدیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراهسازیژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط