نام پروژه: دیوار های حایل ژئوگریدی و آبراهه های محور الموت – تنکابن
مشاور : ‌ مهندسین مشاور پاسار
سال ساخت : ‌ 1397

نام پروژه: دیوار های حایل ژئوگریدی و آبراهه های محور الموت – تنکابننام پروژه: دیوار های حایل ژئوگریدی و آبراهه های محور الموت – تنکابن

دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیژئوگرید خاکیمهندسی هیدرولیک

پروژه‌های مرتبط