ساماندهی دره فرحزاد
پیمانکار : ‌ آفاق سازه
محل اجرا : ‌ استان تهران
سال ساخت : ‌ 1394
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیژئوگرید خاکیمهندسی هیدرولیک

پروژه‌های مرتبط