احداث ديوارحائل ژئوگريدي زير گذر راه آهن نيشابور
مشاور : ‌ مهندسين مشاور هراز راه
پیمانکار : ‌ شركت جهاد نصر يزد - شركت بهسازان محك
محل اجرا : ‌ استان خراسان - نيشابور- تقاطع محور با راه آهن
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 87
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراه آهنژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط