احداث ديوارحائل ژئوگريدي زير گذر راه آهن نيشابور
مشاور : ‌ مهندسين مشاور هراز راه
پیمانکار : ‌ شركت جهاد نصر يزد - شركت بهسازان محك
محل اجرا : ‌ استان خراسان - نيشابور- تقاطع محور با راه آهن
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 87
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراه آهنژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط

احداث دیوارحائل ژئوگریدی تقاطع غیر همسطح فرودگاه ساری

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان مازندران
محل اجرا : استان مازندران – تقاطع فرودگاه
سال ساخت : 1387
مشاور : مهندسین مشاور هراز راه
پیمانکار : شرکت جهاد نصر استان یزد
دسته‌ها: دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی, راهسازی, رمپ و کوله پل, ژئوگرید خاکی, فرودگاه