اجرای روکش آسفالتی فرودگاه دزفول
پیمانکار : ‌ واحد مهندسی نیروی هوایی ارتش
محل اجرا : ‌ باند فرودگاه دزفول
سال ساخت : ‌ 1391

تقویت روکش آسفالتی باند فرودگاه دزفول

دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتفرودگاه

پروژه‌های مرتبط