تعریض محور دباشان
مشاور : ‌ شرکت بهسازان محک
پیمانکار : ‌ شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ کشور عراق – استان سلیمانیه
سال ساخت : ‌ 92
دسته‌ها:
تعریض جادهراهسازی

پروژه‌های مرتبط

پایدارسازی و زیباسازی تقاطع آزادگان- فتح (تهران)

کارفرما: شهرداری منطقه ۲۱
محل اجرا : تهران
سال ساخت : 1390
مشاور : دفتر فنی شهرداری منطقه
پیمانکار : شرکت بهسازان محک
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگرید نوع ۵۵/۳۰GP , ۳۵/۳۵GP و ۸۰/۳۰GP
دسته‌ها: بررسی موردی, پایدارسازی ترانشه, راهسازی, ژئوگرید خاکی