مشاور : ‌ بخش مشاور معاونت عمرانی شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی
محل اجرا : ‌ استان آذربایجان شرقی – شهرک صنعتی بتاب
سال ساخت : ‌ 1392
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراه آهنراهسازیرمپ و کوله پل

پروژه‌های مرتبط

تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرک صنعتی بناب با راه آهن

کارفرما: شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی
محل اجرا : استان آذربایجان شرقی – شهرک صنعتی بناب
سال ساخت : 93
مشاور : بخش مشاور معاونت عمرانی شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی
پیمانکار : شرکت پاراد راه
دسته‌ها: راه آهن, رمپ و کوله پل
تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرک صنعتی بناب با راه آهن