مشاور : ‌ بخش مشاور معاونت عمرانی شهرک صنعتی استان آذربایجان شرقی
محل اجرا : ‌ استان آذربایجان شرقی – شهرک صنعتی بتاب
سال ساخت : ‌ 1392
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراه آهنراهسازیرمپ و کوله پل

پروژه‌های مرتبط