اجرای روکش آسفالتی محور نطنز - کاشان با استفاده از ژئوگرید آسفالتی
پیمانکار : ‌ شرکت طلوع عمران اسپادان
محل اجرا : ‌ محور نطنز - کاشان
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید آسفالتی
سال ساخت : ‌ 1397
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازیژئوگرید آسفالتی

پروژه‌های مرتبط

پایدارسازی و زیباسازی تقاطع آزادگان- فتح (تهران)

کارفرما: شهرداری منطقه ۲۱
محل اجرا : تهران
سال ساخت : 1390
مشاور : دفتر فنی شهرداری منطقه
پیمانکار : شرکت بهسازان محک
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگرید نوع ۵۵/۳۰GP , ۳۵/۳۵GP و ۸۰/۳۰GP
دسته‌ها: بررسی موردی, پایدارسازی ترانشه, راهسازی, ژئوگرید خاکی

تعریض محور دباشان

کارفرما: استانداری سلیمانیه عراق
محل اجرا : کشور عراق – استان سلیمانیه
سال ساخت : 92
مشاور : شرکت بهسازان محک
پیمانکار : شرکت بهسازان محک
دسته‌ها: تعریض جاده, راهسازی
تعریض محور دباشان