اجرای روکش آسفالتی محور نطنز - کاشان با استفاده از ژئوگرید آسفالتی
پیمانکار : ‌ شرکت طلوع عمران اسپادان
محل اجرا : ‌ محور نطنز - کاشان
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید آسفالتی
سال ساخت : ‌ 1397
دسته‌ها:
تقویت روکش آسفالتراهسازیژئوگرید آسفالتی

پروژه‌های مرتبط