مشاور : ‌ مهندسین مشاور ره آور
محل اجرا : ‌ استان مرکزی– اراک جاده ملایر
سال ساخت : ‌ 1386
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراهسازیرمپ و کوله پل

پروژه‌های مرتبط