مشاور : ‌ مهندسین مشاور هراز راه
محل اجرا : ‌ استان خراسان – نیشابور– تقاطع محور با راه آهن
سال ساخت : ‌ 1386
دسته‌ها: راه آهن

پروژه‌های مرتبط

فهرست