مشاور : ‌ شرکت سروش انرژی پویا
پیمانکار : ‌ شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت OTCC
محل اجرا : ‌ استان هرمزگان-جزیره قشم
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 1393

دسته‌ها:
تقویت بسترژئوگرید خاکینفت،گاز و پتروشیمی

پروژه‌های مرتبط

پروژه دیوار حائل خاک مسلح ژئوگریدی فاز ۵ شهر جدید پردیس با استفاده از ژئوگرید

کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پردیس
مشاور : مهندسین مشاور سبز اندیش پایش (ساپ)
پیمانکار : اصلی: شرکت بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان - پیمانکار دیوار حائل خاک مسلح ژئوگریدی : شرکت بهسازان محک
محصول مصرفی در پروژه : GPGrid_Geogrid : 200/30 – 160/20 – 110/20 – 80/20 – 60/20 ژئوگرید
دسته‌ها: بررسی موردی, دیوار خاک مسلح, ژئوگرید خاکی
فهرست