مشاور : ‌ شرکت سروش انرژی پویا
پیمانکار : ‌ شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت OTCC
محل اجرا : ‌ استان هرمزگان-جزیره قشم
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 1393

دسته‌ها:
تقویت بسترژئوگرید خاکینفت،گاز و پتروشیمی

پروژه‌های مرتبط