محور دامغان-سمنان یکی از پرتردد ترین محورهای کشور است که روکش آسفالت قدیمی آن دچار ترک های پوست سوسماری شده بود. به منظور بهسازی روکش آسفالت این محور، ابتدا درزه گیری انجام شده سپس ژئوگرید آسفالتی به منظور جلوگیری از انعکاس ترک ها به روکش جدید، اجرا شده و در مرحله بعدی روکش اسفالت قرار گرفت.

دسته‌ها: پروژه‌ها

پروژه‌های مرتبط

فهرست