محور دامغان-سمنان یکی از پرتردد ترین محورهای کشور است که روکش آسفالت قدیمی آن دچار ترک های پوست سوسماری شده بود. به منظور بهسازی روکش آسفالت این محور، ابتدا درزه گیری انجام شده سپس ژئوگرید آسفالتی به منظور جلوگیری از انعکاس ترک ها به روکش جدید، اجرا شده و در مرحله بعدی روکش اسفالت قرار گرفت.

دسته‌ها: پروژه‌ها

پروژه‌های مرتبط

پایدارسازی و زیباسازی تقاطع آزادگان- فتح (تهران)

کارفرما: شهرداری منطقه ۲۱
محل اجرا : تهران
سال ساخت : 1390
مشاور : دفتر فنی شهرداری منطقه
پیمانکار : شرکت بهسازان محک
محصول مصرفی در پروژه : ژئوگرید نوع ۵۵/۳۰GP , ۳۵/۳۵GP و ۸۰/۳۰GP
دسته‌ها: بررسی موردی, پایدارسازی ترانشه, راهسازی, ژئوگرید خاکی