دیوار خاک مسلح اتوبان نیایش
پیمانکار : ‌ شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ استان تهران
محصول مصرفی در پروژه : ‌ ژئوگرید خاکی
سال ساخت : ‌ 1388
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیراهسازیژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط

تعریض محور دباشان

کارفرما: استانداری سلیمانیه عراق
محل اجرا : کشور عراق – استان سلیمانیه
سال ساخت : 92
مشاور : شرکت بهسازان محک
پیمانکار : شرکت بهسازان محک
دسته‌ها: تعریض جاده, راهسازی
تعریض محور دباشان