احداث دیوارحائل ژئوگریدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مشاور : ‌ شرکت بهسازان محک
پیمانکار : ‌ شرکت بهسازان محک
محل اجرا : ‌ استان تهران – اشرفی اصفهانی- بلوار دانشگاه
سال ساخت : ‌ 1387
دسته‌ها:
دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدیژئوگرید خاکی

پروژه‌های مرتبط