پروژه های مرتبط

 • null

  نام پروژه: دیوار های حایل ژئوگریدی و آّبراهه های محور الموت – تنکابن

  کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقلی کشور

  مشاور: مهندسین مشاور پاسار

  سال ساخت: ۹۵-۹۷

 • null

  نام پروژه: دیوار حایل ژئوگریدی بلوار جانبازان

  کارفرما: شهرداری کرج

  مشاور: مهندسین مشاور رهاب

  سال ساخت: ۹۳

 • null

  نام پروژه: دیوار حایل ژئوگریدی خیابان ۶۴ کردستان

  کارفرما: شهرداری منطقه ۶ تهران

  مشاور: مهندسین مشاور سازیان

  سال ساخت: ۸۳

 • null

  نام پروژه: دیوار های حایل ژئوگریدی فاز ۱۱ پردیس

  کارفرما: عمران پردیس

  پیمانکار: کوزو ترکیه

  سال ساخت: ۹۴

 • null

  نام پروژه: دیوار حایل ژئوگریدی برج ها دو قلوی مخابرات -تقاطع همت-شیخ بهایی

  کارفرما: شرکت مخابرات ایران

  مشاور:پرهون طرح

  سال ساخت: ۹۳