در زیر برخی از نشریات منتشر شده سازمان برنامه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را در خصوص راهسازی و دیوار حائل ملاحظه می‌فرمایید: