تغییر در شرایط زمین شناسی، هیدرولوژی و زمین‌ریخت‌شناسی یک منطقه عموماً در اثر فعالیت‌های لرزه‌ای زمین، عملیات ساخت‌و ساز، سیل، تغییر در پوشش گیاهی یا ترانشه برداری‌های غیر اصولی رخ می‌دهد.

در شرایطی که زمین لغزش رخ داده یا شیب موجود مستعد لغزش است استفاده از ترکیب سیستم خاک مسلح ژئوگریدی با سایر روش‌های بهسازی خاک مانند شمع، میکروپایل و ژئوسل جهت تثبیت خاک از نظر فنی تأمین کننده‌ی پایداری و از نظر اقتصادی به صرفه است.

از جمله موارد دیگری که علاوه بر کنترل زمین لغزش می‌توان از دیوار خاک مسلح در شیب‌های تند استفاده کرد ایجاد یک سطح هموار در بخش‌های مختلف اعم از کناره گودهای ساختمانی، مسیرهای دسترسی و مناطق با خاک سست و نرم و گاهاً لجنی است؛ در این شرایط ساخت دیوار خاک مسلح به منظور استحصال زمین برای کاربردهایی از جمله پارکینگ ماشین، فضای سبز و ساختمان‌سازی مد نظراست. با این روش شیب تند بدون مصرف به زمینی با قابلیت بهره‌برداری تبدیل می‌شود.

در طراحی این سازه‌ها، علاوه بر نکات فنی باید به عواملی همچون امکان تأمین زمین کافی برای اجرای شیب پایدار خاکریزی، کاهش حجم عملیات خاکریزی و مقرون به صرفه بودن اجرای پروژه‌ها، خصوصیات و شرایط حریم‌ها و جنبه‌های محیط زیستی احداث و بهره‌برداری پروژه‌های استحصال زمین توجه ویژه نمود.

شکل زیر به صورت شماتیک زمین قبل و بعد از احداث خاک مسلح نشان‌داده‌شده‌است.

زمین شیب‌دار قبل از احداث خاک مسلح
زمین شیب‌دار قبل از احداث خاک مسلح

 

زمین شیب‌دار بعد از احداث خاک مسلح
زمین شیب‌دار بعد از احداث خاک مسلح