بطور کلی در علم مهندسی، مسیر ساخته شده به عرض  30 متر جهت دسترسی به لوله‌های انتقال نفت و گاز، آب و خطوط برقی را که جزو حریم اینگونه تاسیسات به حساب می‌آیند و جهت عملیات ساختمان و پس از آن بازرسی تاسیسات استفاده می‌شوند، رایت-آف-وی ROW می‌نامند. واژه Right یا به فارسی “حق” در این کلمه نشانگر مالکیتی است که ارگان مربوط به آن تاسیسات بر این مسیر دارد.

اما احداث مسیرهای دسترسی برای خطوط انتقال نیرو می‌تواند گاه با چالش‌هایی مواجه شود. بطور مثال کوهستانی بودن محل و گذر خط پروژه از مناطق با شیب تند و صعب العبور می‌تواند بر هزینه‌های احداث و یا جانمایی آن تاثیر بگذارد. از طرف دیگر در مناطقی با بستر سست گاه نیاز به بهسازی و مقاوم‌سازی خاک جهت تامین توان باربری و جلوگیری از نشست بیش از حد مجاز و ایجاد خرابی در تاسیسات بوجود می‌آید. در اینگونه شرایط استفاده از محصولات ژئوسنتتیک گزینه مقرون به صرفه و مطمئنی جهت احداث مسیرهای دسترسی و یا تقویت بستر در مواقع مورد نیاز است.

با احداث دیوارهای خاک مسلح ژئوگریدی به کمک ژئوگریدهای تک سویه می‌توان امکان کاهش شیب منطقه و دسترسی به شرایط مطلوب از نظر توپوگرافی جهت احداث پروژه‌های مختلف انتقال نیرو را فراهم نمود. همچنین با استفاده از ژئوگریدهای دوسویه امکان بهسازی بسترهای سست در مدت زمان کوتاه و با هزینه پایین نسبت به سایر روش‌های بهسازی بستر فراهم می‌گردد.