ژئوگرید آسفالتی

عملکرد ژئوگریدهای آسفالتی شبیه به ژئوگریدهای خاکی به طوری است که با انتقال بار از ذرات آسفالت به شبکه های ژئوگرید، جابجایی مصالح آسفالتی را محدود کرده و مانع از نشست و ایجاد ترک و یا انتقال ترک های قبلی به روکش جدید می شوند. به کارگیری ژئوگرید در آسفالت علاوه بر افزایش عمر روکش، ضخامت مصالح مورد نیاز را کاهش داده و بدین ترتیب از هزینه ها و زمان مورد نیاز اجرا می کاهد.

ژئوگریدهای آسفالتی شرکت ژئوپارسیان از الیاف به هم بافته شده ی شیشه با یک لایه روکش pvc ساخته شده و در مقاومت های ۲۰/۲۰ ، ۵۰/۵۰ و ۱۰۰/۱۰۰ کیلونیوتن بر متر تولید می شوند.

لایه های ژئوگرید آسفالتی می توانند بر سطح روسازی قدیمی و یا بین لایه های بیندر و توپکا قرار داده شوند.

پروژه های مرتبط

  • null

    اجرای روکش آسفالت محور دامغان-سمنان

  • null

    اجرای روکش آسفالت تونل حکیم