ماموریت

تمرکز صرف بر تولید تخصصی محصولات ژئوسنتتیک

همراهی پروژه های عمرانی با محصولات ژئوسنتتیک و ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در بازارهایی بدون مرز

null