زیرگذرها، روگذرها و پل‌ها از مهمترین المان‌های شهری هستند که تاثیر زیادی روی منظر شهر دارند. اغلب آشفتگی مناظر شهری به دلیل طراحی و اجرای نامناسب نمای این گونه سازه‌هاست. استفاده از ژئوسنتتیک‌ها جهت استفاده در کوله پل‌ها و مسیرهای بازگشتی، همچنین در زیرگذرها می‌تواند باعث تسهیل در اجرای انواع طرح‌های منظر شهری گردند.

ژئوپارسیان تجربه بسیار موفقی در طراحی مناظر شهری با استفاده از ژئوسنتتیک ها و به خصوص دیوار حائل ژئوگریدی و انواع خاک مسلح دارد.