ماه: اسفند 1400

نمای سبد آرماتور دیوار حائل ژئوگریدی

دیوار خاک مسلح

دیوار حائل و خاک مسلح ژئوگریدی
خاك مسلح در مقایسه با سایر روش‌های بهسازی خاک روش نسبتا جدیدي است که نخستین بار توسط یک مهندس فرانسوي، در سال 1963 ابداع شد. دیوار حائل پران‌یر نخستین نمونه خاك مسلح بود که در سال 1965 در فرانسه بنا شد و پس از آن در سال 69-1968 اجراي پروژه‌ي بلندمدت دیوارهاي…